What is adoption?
Evlat edinme nedir?

Do you know anyone who was adopted as a child?
Evlat edinilmiş birini tanıyor musunuz?

Do you know anyone who has adopted a child?
Çocuk evlat edinmiş birini tanıyor musunuz?

What are some of the reasons people choose to adopt?
İnsanların evlat edinemeyi tercih etme nedenleri nelerdir?

What is the difference between domestic and international adoption?
Yurtiçi ile uluslararası evlat edinme arasındaki fark nedir?

What are the views of adoption in your country?
Ülkenizde evlat edinme ile ilgili görüşler nelerdir?

Where do children available for adoption come from?
Evlat edinilecek çocuklar nerelerden gelir?

What happens to children that are not adopted?
Evlat edinilmeyen çocuklara ne olur?

How do you go about adopting a child?
Bir çocuk evlat edinmeye nasıl başlarsın?

Would you want to adopt a boy or a girl? Why?
Bir kız mı yoksa erkek çocuk mu evlat edinmek istersin? Neden?

Do you think brothers and sisters should be separated in adoptions?
Evlat edinirken kız ve erkek kardeşlerin ayrılmaları konusunda ne düşünürsün?

Are adoptions common in your country?
Ülkenizde evlat edinme yaygın mıdır?

What are some organizations that help with adoptions?
Evlat edinme konusunda yardımcı olan kuruluşlar hangileridir?

Should you tell the child that he or she was adopted? If so at what age? Or when?
Çocuğa evlatlık olduğunu söylemeli misiniz? Öyleyse kaç yaşında? Ya da ne zaman?

Should adopted children have the right to know their biological parents?
Evlat edinilmiş çocukların biyolojik anne babalarını bilme hakkı var mıdır?

Should families with birth children also adopt?
Çocuğu olan aileler de evlat edinebilir mi?

Is the real parent the birth parent or the adoptive parent?
Gerçek anne babab çocuğu doğuran mı yoksa evlat edinen midir?

Should adoptions be between children and families of the same race and or culture?
Evlat edinem aynı ırk ve veya kültürden anne baba ve çocuklar arasında mı olmalı?

How or should the adoptive parents maintain the adopted child's cultural identify?
Evlat edinen anne bana evlatlık çocuğun kültürel kimliğini sürdürmek zorunda mıdır yada nasıl sürdürmelidir?

In your country are the legal rights of an adoptive child different from that of a birth child?
Ülkenizde evlatlık bir çocuk ile öz çocuk hakları arasında fark var mıdır?

What are the legal consequences of adopting a child from a different race or country?
Farklı bir ırktan ya da ülkeden çocuk evlat edinmenin kanuni sonuçları nelerdir?


Why don't more people adopt a child?
Niye daha fazla sayıda insan evlat edinmiyor?

What makes a family, genetics or environment?
Bir aileyi meydana getiren genetik faktörler midir yoksa çevresel faktörler mi?


Do you think a person should be able to adopt a child of a different race?
Farklı ırktan bir çocuğun evlat edinilebileceği konusunda ne düşünüyorsunuz?


Should there be an age restriction for the adoptive parents?
Evlat edinen anne babaya bir yaş sınırı getirilmeli mi?

Should a single man or woman be able to adopt a child?
Bekar bir erkek ya da kadın evlat edinebilir mi?

If you were to find out that you were adopted and not really from the country where you are a citizen, which nationality would you hope would be your true mother country? Why?
Evlat edinilmiş olduğunuzu ve biyolojik anne babanızın bu ülkeden olmadığını öğrenseniz, gerçek anne babanızın hangi ülkeden olmasını isterdiniz? Neden?

When is the right time for a child to be told that he/she was adopted?
Bir çocuğa evlat edinildiğinin söylenmesi hangi yaşta uygundur?

Do you think it is preferable to adopt or to use artificial reproduction technology?
Evlat edinmek mi yoksa yapay çocuk edinme yöntemlerinin mi daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyorsunuz?

Would you agree to an open adoption or closed adoption? Why?
Açık bir evlat edinmeyi mi yoksa gizli bir evlat edinmeyi mi istersiniz? Neden?

What is an open adoption?
Açık evlat edinme ne demektir?

Would you want to find your birth family? Why or why not?
(Evlat edinilmiş olsaydınız) Biyolojik ailenizi bulmak ister miydiniz? Neden ya da neden değil?


(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers